top of page

PRIVACYVERKLARING Cindigo kindercoaching

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Cindigo, gevestigd te Wanssum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70894566.
Indien ik op mijn website van cookies gebruik maak, kan dat alleen nadat uw toestemming is verkregen. Zodra u mijn website bezoekt ontvang je uitleg over cookies en kun je bepalen of je cookies accepteert of weigert.


Persoonsgegevens
Doel van verwerking
Ik gebruik je persoonsgegevens enkel om met je in contact te treden (contactgegevens), met je te kunnen communiceren en in het kader van de met je overeen te komen dienstverlening. Ik gebruik je gegevens niet voor andere doeleinden.
Indien je mij je persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruik ik deze gegevens enkel om met je in contact te treden en met je te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.


Verwerken persoonsgegevens
Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht.
De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.


Beveiliging
Ik heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig bij mij zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan ik gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluit ik alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat je gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijf ik verantwoordelijk.
Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.
Zonder je toestemming deel ik je gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.


Bewaartermijnen
Ik bewaar  je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.
Ik heb mij uiteraard wel te houden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de Belastingdienst je factuurgegevens 7 jaar bewaren.
Persoonsgegevens die in het kader van de met je overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.


Rechten betrokkene
Ik respecteer je privacy rechten en zal er aan meewerken dat je de in de AVG aan je toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens. Indien je van uw rechten gebruik wilt maken kun je hierover contact met me opnemen.

Privacy verklaring

bottom of page