top of page

Werkwijze

Coaching

praktijk ruimte Cindigo.jpg

Kennismakingsgesprek

Wanneer je overweegt je kind aan te melden voor een coachingstraject starten we met een vrijblijvend (telefonisch) kennismakingsgesprek. Aan de hand van dit gesprek bepalen we of er sprake is van een klik en kijken we of ik je kind verder kan helpen. Na het kennismakingsgesprek bepaal je of we daadwerkelijk van start gaan met een coachingstraject.

Intake gesprek

Wanneer het kennismakingsgesprek goed is verlopen ontvang je per mail een intakeformulier dat digitaal kan worden ingevuld en teruggestuurd. Aan de hand van dit intakeformulier volgt een intakegesprek waarin ik samen met (bij voorkeur) beide ouders probeer de hulpvraag van het kind helder te krijgen.

Coachovereenkomst

Na het intakegesprek stel ik een coachovereenkomst op. Hierin wordt de hulpvraag van je kind opgenomen en beschrijf ik het plan van aanpak. Na ondertekening van de coachovereenkomst gaat het coachtraject van start.

Coachsessies

 

Het daadwerkelijke coachingtraject kan nu beginnen en samen met je kind ga ik oplossingsgericht aan de slag met de hulpvraag tijdens  sessies van ongeveer één uur, eens in de 2 weken. Het aantal benodigde sessies hangt af van de hulpvraag van je kind en de bereidheid om met de gevonden oplossingen aan de slag te gaan. Na ongeveer 8 sessies volgt er een evaluatiemoment met de ouders waarin we een inschatting maken van het aantal sessies dat nog nodig zal zijn.
Het aantal benodigde sessies wordt steeds in goed overleg met de ouders bepaald. Een kortdurend traject duurt gemiddeld 10 à 12 sessies. Een langdurend traject 1 jaar, ongeveer 20 sessies.

Systeemsessies

Soms blijkt tijdens een traject dat de hulpvraag van het kind sterk verweven is met het systeem rondom het kind (gezin, vriendjes / vriendinnetjes, school). In dat geval kan het zinvol zijn om een systeemsessie te houden waarbij bijvoorbeeld gezinsleden worden uitgenodigd om bij de sessie aanwezig te zijn en onderdeel uit te maken van de interventies. Het is ook mogelijk om de begeleiding op school in te zetten en de leerkrachten en de school van jullie kind erbij te betrekken. Als kindercoach sluit ik graag aan bij ouder- en kindgesprekken op school. Samen bereiken we meer.

Evaluatiegesprek

Aan het einde van het traject vindt er een evaluatiegesprek met de ouders plaats. Hierin bespreek ik met jullie welke interventies er zijn toegepast en wat het resultaat van de coaching is. Je krijgt van mij ook tips hoe je je kind verder kunt ondersteunen.

Verslaglegging

Aan het einde van het coachingstraject ontvang je een eindverslag met daarin een overzicht van de ingezette interventies, het resultaat van de coaching en eventuele tips voor thuis of school.

bottom of page